تغییر و ارتقاء کلاس دستگاه حفاری پاسارگاد 100 به موسسه رده بندی NK ( ژاپن )