خط مشی

شرکت حفاری استوان کیش سازمانی است عملیاتی و حرفه ای که در حوزه عملیات بالادستی صنعت نفت و گاز فعالیت می نماید و ماموریت اصلی آن عملیات حفاری و تعمیر و تکمیل چاه های نفت و گاز و مدیریت و راهبری دستگاه های حفاری در خشکی و دریا می باشد.

شرکت حفاری استوان کیش در راستای اجرای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بر مبنای استانداردهای ISO 9001:2015، ISO 14001:2015، ISO 45001:2018 و بخش نهم و یازدهم کنوانسیون سولاس (ISM Code) و الزامات امنیتی ISPS  هم راستا با اهداف استراتژیک هولدینگ گسترش انرژی پاسارگاد، خود را متعهد به رعایت موارد ذیل می نماید :

 

1- ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان و سایر ذینفعان

2- ارتقای سطح کیفیت و ایمنی عملیات حفاری با بکارگیری فناوری های مناسب و پرسنل شایسته و کارآمد

3- ارج نهادن به دانش، آگاهی، تجربه و توانایی نیروهای انسانی شاغل و شایسته سالاری

4- تعهد به پیشگیری از مصدومیت، بیماریهای شغلی و فراگیر و فراهم نمودن شرایط کاری ایمن و بهداشتی در محیط سازمان

5- اهتمام به حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی آن

6- انطباق با قوانین، مقررات، استانداردها و الزامات ملی و بین المللی حاکم بر فعالیت های شرکت با اجرای یکپارچه آن ها

7- حفظ انسجام درون سازمانی و توسعه یکپارچگی و بهم پیوستگی فرآیندها و سیستم ها

 

در پایان اینجانب خود را متعهد به برآورده نمودن الزامات قابل کاربرد حوزه سیستم مدیریت یکپارچه، حذف خطرات و کاهش ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی، جلب مشارکت کارکنان در بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه دانسته و انتظار دارد سیاست های فوق چارچوبی برای تعیین اهداف کلان سازمانی باشد.