سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

شرکت حفاری استوان کیش به جد معتقد است انسان سالم محور توسعه پایدار است. در این راستا در تمامی حوزه‌های ماموریت خود صیانت از سلامت و ایمنی پرسنل و حفظ محیط زیست را اولویت نخست خود می‌داند.

سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست استقرار یافته در شرکت، به شکلی تدوین و به‌کار گرفته شده است که قبل از اجرای هرگونه عملیات اجرایی کلیه ریسک‌های ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی آن بررسی و تجزیه و تحلیل گردد و تا رسیدن به محدوده ریسک‌های قابل تحمل و تا زمان انطباق با قوانین ملی، منطقه‌ای و استانداردهای بین‌االمللی مرتبط، تمهیدات ایمنی مورد نیاز تعریف و در دستور کار قرار خواهند گرفت.

تمهیدات ذکرشده در سه دسته کلی به شرح ذیل استقرار یافته‌اند:

تمهیدات سیستمی: شامل پلان‌ها، برنامه‌ها، ارزیابی‌های ریسک و جنبه‌های زیست محیطی، رویه‌ها، چک لیست‌ها، گزارشات و موارد مشابه

نظام آموزشی: شامل آموزش‌های الزامی و قانونی، آموزش‌های در حین کار، آموزش‌های موضوعی از طریق منابع داخلی و خارج سازمانی

تمهیدات تجهیزاتی: شامل آماده به کار نگهداشتن کلیه تجهیزات بقاء در دریا (LSA)، تجهیزات مقابله با آتش سوزی (FFA) و حصول اطمینان از ایمن بودن کلیه تجهیزات کلیدی که در انجام ماموریت شرکت به‌کار گرفته می‌شوند

شرکت حفاری استوان کیش تمهیدات یادشده را در قالب نظام‌های مدیریت کیفیت، ایمنی و محیط زیست شامل:
ISO14001:2015; OHSAS 18001: 2007 و نیز گواهینامه‌های قانونی موسسات طبقه‌بندی بین‌المللی دریایی شامل: (Document Of Compliance) DOC و SMC (Safety Management Certificate) پیاده‌سازی کرده و گواهینامه‌های مربوطه را از موسسات معتبر اخذ نموده است.

رضایت از کیفیت و وضعیت HSE در حین انجام عملیات اجرایی و نیز تعامل سازنده این شرکت با کارفرمایان محترم در این زمینه نشان از جایگاه ویژه سلامت و ایمنی پرسنل و ذینفعان و نیز حفظ محیط زیست در شرکت حفاری استوان کیش دارد.

شرکت حفاری استوان کیش در سال 98-99 براساس ارزیابی و ممیزی شرکت شخص ثالث به نمایندگی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، موفق به اخذ لوح شرکت برتر مجموعه هلدینگ انرژی پاسارگاد در زمینه ارزیابی وضعیت سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست گردید.