فرصت های شغلی

کارشناس ارشد الکترونیک دستگاه حفاری

کارشناس ارشد تحلیل سیستم ها

متصدی ارتباطات و رادیوبیسیم

تکمیل فرم درخواست همکاری و ارسال رزومه