درباره ما

ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻔﺎری اﺳـﺘﻮان ﮐﯿﺶ ﺑﺎ هدف اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راهبری دﺳـﺘﮕﺎه های ﺣﻔﺎری در درﯾﺎ و ﺧﺸـﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼـﻮﺻﯽ در ﺳﺎل ۱۳۸۹ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
About us

داستان ما

شرکت حفاری استوان کیش ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮﺷـﻨﺎم در ﺻـﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎری اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﺣﻔﺎری اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼـﻮﺻﯽ ﺑﺸـﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻔﺎری درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎﻣﻼً اﯾﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دهد

شرکت حفاری

کسب و کار

شرکت حفاری استوان کیش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های اﯾﻤﻦ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و همچنین ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ- ﺗﺨﺼــﺼــﯽ و راه ﺣﻞ های ﺣﻔﺎری را در وهله اول ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ دهد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دو دﺳــﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺮژی ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺴـﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های ﺧﻮد در جهت ﮐﺴــﺐ ﻗﺮاردادهای ﺟﺪﯾﺪ در «ﭘﺮوژه های ﺣﻔﺎری در درﯾﺎ و ﺧﺸـــﮑﯽ»، «ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ و تجهیزات» و «ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ» اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻔﺎری ﭼﺎه های ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ اﻧﺠﺎم دهد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه های ﺣﻔﺎری درﯾﺎﯾﯽ و ﺧﺸﮑﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

گواهینامه ها

29001 IQNet
29001 DQS
9001 IQNet
9001 DQS
14001 IQNet
14001 DQS
18001-IQNet
18001 IQNet
18001-DQS
18001 DQS
smc
SMC
DOC Certificate
DOC
حسن انجام کار (iooc)
Class Certificate
گواهی پایان کار (OIEC)
حسن انجام کار (OIEC)
حسن انجام کار (POGC)
ISSC
گواهینامه عرشه هلیکوپتری

 

 پروژه ها

پروژه خاتمه یافته

عنوان پروژه : اجاره یک دستگاه حفاری دریایی جهت عملیات نصب و تکمیل تجهیزات سرچاهی و درون چاهی ۶ حلقه چاه گازی در فاز ۱۳ پارس جنوبی سکوی (SPD13B)

تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳

تاریخ خاتمه پروژه : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

کارفرمای پروژه : شرکت نفت و گاز پارس/ مدیریت مهندسی نفت و گاز

منطقه پروژه : طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی

نتایج و دستاوردهای پروژه:

 • نصب تجهیزات و تاسیسات درون چاهی و سرچاهی و آزمایش و جریان دهی و راه اندازی ۶ حلقه چاه گازی طی ۵ ماه با سطح ایمنی مطلوب
 • اجرای عملیات انتقال و استقرار دستگاه بصورت ضربتی حسب نیاز فوری کارفرما برای تامین گاز زمستانی
 • دریافت تائیدیه و رضایت نامه حسن انجام کار از کارفرما ( مدیریت محترم طرح توسعه فاز ۱۳ شرکت نفت و گاز پارس
 • مختصات جغرافیایی پروژه :52’ 37“N˚26 و 11’ 6.37“E˚52
 • موقعیت چاه ها در فاصله ۹۰ کیلومتری ساحل کنگان در آب های خلیج فارس
 • تعداد روزهای انجام کار: ۱۵۵ روز
 • کارایی عملیاتی دستگاه حفاری در کل پروژه : ۹۴/۴%
پروژه در حال اجرا

عنوان پروژه : اجاره یک دستگاه دکل حفاری دریایی و خدمات پشتیبانی وابسته جهت تعمیر و افزایش توان تولید چاه های گازی فازهای ۲ تا ۵ پارس جنوبی

تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

مدت پروژه :  دو سال

کارفرمای پروژه : شرکت نفت و گاز پارس/ مدیریت مهندسی نفت و گاز

منطقه پروژه : میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس

نتایج و دستاوردهای پروژه:

 • انتقال و استقرار دستگاه حفاری P-100 به موقعیت SPD5 و آماده سازی عملیاتی دستگاه جهت شروع برنامه های ابلاغی کارفرما در شرایط ایمن و مطلوب
 • اولین پروژه از نوع طرح های نگهداشت توان تولید با اجرای شرکت پیمانکار صد درصد ایرانی در میدان گازی پارس جنوبی که در حال اجرا می باشد.
 • مختصات جغرافیایی پروژه : 45’ 24.54“N˚26 و 6’ 23.26“E˚52
 • موقعیت چاه ها در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از ساحل عسلویه در آب های خلیج فارس

گالری

تماس با ما

پست الکترونیکی

آدرس دفتر تهران :

خیابان شریعتی، خیابان دستگردی

بعد از خیابان شمس تبریزی، جنب بانک شهر

پلاک ۱۴۸، طبقه ۴ و ۵

آدرس دفتر کیش :

 فاز ۳ صنعت، میدان فناوران

خیابان نفت، قطعه ۷۵

تماس با ما :

okdc mail

 

فکس : ۲۶۴۰۱۶۷۲

تلفن : ۲۶۴۰۱۶۶۸