درباره ما

ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻔﺎری اﺳـﺘﻮان ﮐﯿﺶ ﺑﺎ هدف اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راهبری دﺳـﺘﮕﺎه های ﺣﻔﺎری در درﯾﺎ و ﺧﺸـﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼـﻮﺻﯽ در ﺳﺎل ۱۳۸۹ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
About us

داستان ما

شرکت حفاری استوان کیش ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮﺷـﻨﺎم در ﺻـﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎری اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﺣﻔﺎری اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼـﻮﺻﯽ ﺑﺸـﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻔﺎری درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎﻣﻼً اﯾﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دهد

شرکت حفاری

کسب و کار

شرکت حفاری استوان کیش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های اﯾﻤﻦ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و همچنین ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ- ﺗﺨﺼــﺼــﯽ و راه ﺣﻞ های ﺣﻔﺎری را در وهله اول ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ دهد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دو دﺳــﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺮژی ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺴـﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های ﺧﻮد در جهت ﮐﺴــﺐ ﻗﺮاردادهای ﺟﺪﯾﺪ در «ﭘﺮوژه های ﺣﻔﺎری در درﯾﺎ و ﺧﺸـــﮑﯽ»، «ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ و تجهیزات» و «ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ» اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻔﺎری ﭼﺎه های ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ اﻧﺠﺎم دهد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه های ﺣﻔﺎری درﯾﺎﯾﯽ و ﺧﺸﮑﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

گواهینامه ها

29001-IQNet
29001 IQNet
29001-DQS
29001 DQS
9001-IQNet
9001 IQNet
9001-DQS
9001 DQS
14001-IQNet
14001 IQNet
14001-DQS
14001 DQS
18001-IQNet
18001 IQNet
18001-DQS
18001 DQS
smc
SMC
DOC Certificate
DOC
حسن انجام کار (iooc)
Class Certificate

 

 پروژه ها

پروژه خاتمه یافته

عنوان پروژه : اجاره یک دستگاه حفاری برای سکوهای نفتی منطقه سیری

تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

تاریخ خاتمه پروژه : ۱۳۹۶/۱۲/۰۴

کارفرمای پروژه : شرکت فلات قاره

منطقه پروژه : منطقه سیری

ویژگی های خاص پروژه :

پس از آخرین حفاری حفره نفتی توسط دستگاه حفاری SAGADRILL در مردادماه ۱۳۷۷، از آن زمان تا سال ۱۳۹۵ شرکت فلات قاره توسط پیمانکاران مختلف ۳ بار جهت انجام عملیات حفاری حفره جدید ویا تعمیر چاه های موجود در لوکیشن فعلی (ایلام یک)اقدام نموده بود که هیچ دستگاه حفاری موفق به قرار گرفتن در شرایط عملیاتی( استقرار و SPUD) نشده بود.تا اینکه شرکت حفاری استوان کیش در آبان ماه ۱۳۹۵ با بهره گیری از توان و دانش نیروی انسانی ایرانی، متخصص و کارآزموده ی خود موفق شد طی ۱۰ روز کاری و با تکنیک ها و روش های ابتکاری مهندسی به این مهم نائل شود..

پروژه در حال اجرا

عنوان پروژه : اجاره یک دستگاه دکل حفاری دریایی و خدمات پشتیبانی وابسته جهت افزایش توان تولید چاه های گازی فازهای ۲ تا ۵ میدان پارس جنوبی

تاریخ شروع پروژه : خرداد ۱۳۹۷

مدت پروژه :  دو سال

کارفرمای پروژه : شرکت نفت و گاز پارس

منطقه پروژه : میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس

ویژگی های خاص پروژه :

  • مدیریت و راهبری دکل حفاری دریایی برای عملیات تعمیرات و ترمیم و بازسازی چاه های گازی فازهای 2 تا 5 میدان پارس جنوبی و خدمات جانبی وابسته
  • ورود و استقرار و جابجایی و برچیدن و ترخیص دکل حفاری میان سکوهای چهارگانه و منطقه پارس جنوبی
  • تامین خدمات پروازی و دریایی از طریق بالگردها و شناورهای تدارکاتی و مسافری
  • تامین امور پشتیبانی و لجستیک نظیر خدمات اردوگاهی و کیترینگ وICT
  • تامین خدمات و تجهیزات فنی شامل عملیات جمع آوری قطعات ، ترمیم لوله حفاری ، برشکاری درون چاهی و خرید کالاهای مورد نیاز جهت اتصال تجهیزات دکل به لوازم سرچاهی بازرسی فنی لوله های جداری و مغزی و آماده سازی آنها برای رانش مجدد
  • تامین نیازهای عملیاتی و تدارکاتی سکوهای بهره برداری
  • تهیه و تدوین اسناد و مدارک فنی در حوزه HSE بویژه ERP ، SIMOPS ، Risk Assessment ، JSA مربوط به عملیات مشترک و همزمان دکل حفاری و سکوی بهره برداری

گالری

تماس با ما

پست الکترونیکی

آدرس دفتر تهران :

خیابان شریعتی، خیابان دستگردی

بعد از خیابان شمس تبریزی، جنب بانک شهر

پلاک ۱۴۸، طبقه ۴ و ۵

آدرس دفتر کیش :

 فاز ۳ صنعت، میدان فناوران

خیابان نفت، قطعه ۷۵

تماس با ما :

okdc mail

 

فکس : ۲۶۴۰۱۶۷۲

تلفن : ۲۶۴۰۱۶۶۸