درباره ما

ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻔﺎری اﺳـﺘﻮان ﮐﯿﺶ ﺑﺎ هدف اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راهبری دﺳـﺘﮕﺎه های ﺣﻔﺎری در درﯾﺎ و ﺧﺸـﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼـﻮﺻﯽ در ﺳﺎل ۱۳۸۹ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
About us

داستان ما

شرکت حفاری استوان کیش ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮﺷـﻨﺎم در ﺻـﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎری اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﺣﻔﺎری اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼـﻮﺻﯽ ﺑﺸـﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻔﺎری درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎﻣﻼً اﯾﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دهد

شرکت حفاری

کسب و کار

شرکت حفاری استوان کیش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های اﯾﻤﻦ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و همچنین ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ- ﺗﺨﺼــﺼــﯽ و راه ﺣﻞ های ﺣﻔﺎری را در وهله اول ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ دهد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دو دﺳــﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺮژی ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺴـﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های ﺧﻮد در جهت ﮐﺴــﺐ ﻗﺮاردادهای ﺟﺪﯾﺪ در «ﭘﺮوژه های ﺣﻔﺎری در درﯾﺎ و ﺧﺸـــﮑﯽ»، «ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ و تجهیزات» و «ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ» اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻔﺎری ﭼﺎه های ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ اﻧﺠﺎم دهد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه های ﺣﻔﺎری درﯾﺎﯾﯽ و ﺧﺸﮑﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

گواهینامه ها

29001 IQNet
29001 DQS
9001 IQNet
9001 DQS
14001 IQNet
14001 DQS
18001-IQNet
18001 IQNet
18001-DQS
18001 DQS
smc
SMC
DOC Certificate
DOC
حسن انجام کار (iooc)
Class Certificate
گواهی پایان کار (OIEC)
حسن انجام کار (OIEC)
حسن انجام کار (POGC)
ISSC
گواهینامه عرشه هلیکوپتری
حسن انجام کار (POGC)

 

 پروژه ها

پروژه خاتمه یافته

عنوان پروژه : اجاره یک دستگاه دکل حفاری دریایی و خدمات پشتیبانی وابسته جهت تعمیر و افزایش توان تولید چاه های گازی فازهای ۲ تا ۵ پارس جنوبی

تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

مدت پروژه :  دو سال

کارفرمای پروژه : شرکت نفت و گاز پارس/ مدیریت مهندسی نفت و گاز

منطقه پروژه : میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس

نتایج و دستاوردهای پروژه:

  • انتقال و استقرار دستگاه حفاری P-100 به موقعیت SPD5 و آماده سازی عملیاتی دستگاه جهت شروع برنامه های ابلاغی کارفرما در شرایط ایمن و مطلوب
  • اولین پروژه از نوع طرح های نگهداشت توان تولید با اجرای شرکت پیمانکار صد درصد ایرانی در میدان گازی پارس جنوبی که در حال اجرا می باشد.
  • مختصات جغرافیایی پروژه : 45’ 24.54“N˚26 و 6’ 23.26“E˚52
  • موقعیت چاه ها در فاصله ۱۰۰ کیلومتری از ساحل عسلویه در آب های خلیج فارس
پروژه در حال اجرا

عنوان پروژه : حفاری یک حلقه چاه اکتشافی در میدان دریایی یلدا

تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

مدت پروژه :  ۲۸۶ روز

کارفرمای پروژه : شرکت نفت و گاز پارس (مدیریت مهندسی نفت و گاز) با نظارت عالیه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

منطقه پروژه : موقعیت ساختار اکتشافی میان میدان گازی پارس جنوبی و میدان نفتی بلال در آبهای خلیج فارس

نتایج و دستاوردهای پروژه:

  • جابجائی و انتقال دکل حفاری پاسارگاد از موقعیت سکوی SPD 13 C به موقعیت جدید در حوزه اکتشافی یلدا و آماده سازی عملیاتی دستگاه با تجهیزات و ماشین آلات کلیدی و اصلی و سرویس های پشتیبانی
  • طراحی، ساخت، نصب و آماده سازی و راه اندازی سامانه تگزاس دک با توجه به نبودن پایه ها (Jacket) و عرشه (Platform)
  • آماده سازی و برقراری سامانه های ارتباطی (تلفنی/ رادیویی/ ماهواره ای/ اینترنتی) با توجه به فقدان هرگونه زیرساخت قبلی و نیز راه اندازی سامانه بر خط انتقال داده های گل شناسی به دفاتر ستادی کارفرما
  • عملیات حفاری در سازندها و اعماق و حفره های مختلف و کارهای متنوع شامل لوله گذاری جداری، سیمانکاری، مغزه گیری، نمودارگیری گل حفاری و …

مختصات جغرافیائی پروژه : طول جغرافیائی 26°, 36´, 05/04” N و عرض جغرافیائی 52°, 30´,16/16” E در فاصله 110 کیلومتری ساحل بندر عسلویه در خلیج فارس

شرایط ویژه : کار در شرایط بحران شیوع بیماری کووید 19 و انتشار ویروس کرونا و اتخاذ تمهیدات بهداشتی و ایمنی ویژه برای پرسنل عملیاتی نظیر انتقال اعزام پرسنل از بندرگاه کیش به عسلویه، مراقبت های پزشکی و کلینیکی، قرنطینه و ….

گالری

تماس با ما

پست الکترونیکی

آدرس دفتر تهران :

خیابان شریعتی، خیابان دستگردی

بعد از خیابان شمس تبریزی، جنب بانک شهر

پلاک ۱۴۸، طبقه ۴ و ۵

آدرس دفتر کیش :

 فاز ۳ صنعت، میدان فناوران

خیابان نفت، قطعه ۷۵

تماس با ما :

okdc mail

 

فکس : ۲۶۴۰۱۶۷۲

تلفن : ۲۶۴۰۱۶۶۸