آخرین خبرها

About us

داستان ما

شرکت حفاری استوان کیش ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮﺷـﻨﺎم در ﺻـﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎری اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﺣﻔﺎری اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼـﻮﺻﯽ ﺑﺸـﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻔﺎری درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎﻣﻼً اﯾﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دهد

شرکت حفاری

کسب و کار

شرکت حفاری استوان کیش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های اﯾﻤﻦ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و همچنین ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ- ﺗﺨﺼــﺼــﯽ و راه ﺣﻞ های ﺣﻔﺎری را در وهله اول ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ دهد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿــﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دو دﺳــﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺮژی ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺴـﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های ﺧﻮد در جهت ﮐﺴــﺐ ﻗﺮاردادهای ﺟﺪﯾﺪ در «ﭘﺮوژه های ﺣﻔﺎری در درﯾﺎ و ﺧﺸـــﮑﯽ»، «ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ و تجهیزات» و «ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ» اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻔﺎری ﭼﺎه های ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ اﻧﺠﺎم دهد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه های ﺣﻔﺎری درﯾﺎﯾﯽ و ﺧﺸﮑﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.