اعضای هیئت مدیره شرکت حفاری استوان کیش

Ahmad Payami

احمد پیامی

عضو هیئت مدیره شرکت حفاری استوان کیش

عمادی

محمدعلی عمادی

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت حفاری استوان کیش

مهدی میرمعزی

رئیس هیئت مدیره شرکت حفاری استوان کیش

مرتضی پاکروان

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت حفاری استوان کیش

سید مهدی حسینی

عضو هیئت مدیره شرکت حفاری استوان کیش