بازدید مدیران و نمایندگان محترم شرکت نفت و گاز پارس از پایگاه پشتیبانی و دستگاه حفاری پاسارگاد ۱۰۰

همزمان با بازدید مدیران و نمایندگان محترم شرکت نفت وگاز پارس از پایگاه پشتیبانی OKDC و دستگاه حفاری پاسارگاد ۱۰۰ ؛ برای ارزیابی شرایط فنی در مناقصه تامین یک دستگاه حفاری دریایی ؛ در تاریخ ۹۷/۱/۸ مدیر عامل محترم شرکت حفاری استوان کیش نیز بهمراهی جمعی از مدیران ارشد آن شرکت ؛ طی دیدار نوروزی با همکاران مستقر در دستگاه و پایگاه پشتیبانی ؛ روند انجام تعمیرات و آماده سازی دستگاه و فعالیتهای در دست اجرا را بررسی و ضمن تقدیر از همکاران ؛ در جلسه روزانه مدیران ارشد دستگاه و جلسه جمعی با کلیه پرسنل حاضر در سکو ، رهنمودهای لازم برای پیشبرد هرچه بهتر امور محوله را یادآوری نمودند.