مصاحبه ها و مقالات

مصاحبه اول (زنده) مهندس پاکروان با رادیو اقتصاد – صدای صنعت

مصاحبه دوم (زنده) مهندس پاکروان با رادیو اقتصاد – صدای صنعت