گواهینامه ها

# نام گواهینامه شماره گواهینامه

1

گواهینامه کلاس

TH/3138/04/HU-TH/3138/05/MA

2

گواهینامه ثبت تأسیسات و تجهیزات

1090-0000308

3

گواهینامه بین المللی خط شاهین

TH/313803LL

4

گواهینامه بین المللی جلوگیری از آلودگی نفتی

TH/3138/04/IP

5

گواهینامه ایمنی سکو های دریایی

TH/3138/04/MOD

6

گواهینامه بین المللی مدیریت آب توازن

TH/3138/02/BWM

7

گواهینامه بازرسی جرثقیل ها و سایر تجهیزات بالابری

AP-97-252-826-C-AP-97-252-825-C

8

گواهینامه بین المللی جلوگیری از آلودگی هوا

18TH0008-APP

9

گواهینامه مدیریت ایمنی سکو های دریایی

TH/3138/04/SM

10

تاریخچه مستمر کشتی

1

11

گواهینامه بین المللی امنیتی سکوها

18854

12

گواهینامه بیمه یا سایر ضمانت های مالی در رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی

3407

13

گواهینامه بیمه یا سایر ضمانت های مالی در رابطه با مسئولیت خارج سازی مغروقه ها

3406

14

Document of Compliance (DOC)

6403

29001 IQNet
29001 DQS
9001 IQNet
45001 IQNet
ISO 45001:2018
DOC Certificate
DOC
گواهی پایان کار (OIEC)
حسن انجام کار (OIEC)
حسن انجام کار (POGC)
9001 DQS
14001 IQNet
14001 DQS
smc
SMC
حسن انجام کار (IOOC)
Class Certificate
ISSC
گواهینامه عرشه هلیکوپتری
حسن انجام کار (POGC)