اعلام برنده شدن شرکت حفاری استوان کیش در مناقصه چاه های گازی میدان پارس جنوبی