انجام موفقيت آميز مرحله اول مميزي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استاندارد بین المللی ISO 45001:2108

📌 انجام موفقيت آميز مرحله اول مميزي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استاندارد بین المللی ISO 45001:2108

🖌 مرحله اول مميزي  استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس استاندارد بین المللی ISO 45001:2108 توسط شركت نوین آموز ثبات نماينده رسمي DQS آلمان در ايران انجام گرفت.

🖌 به گزارش روابط عمومي، در اين مرحله از مميزي، با تاکید مدیرعامل محترم برای اخذ این ISO، طرح ريزي و استقرار استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001:2108) با محورهای:

– چشم انداز و ماموریت سازمان

– محیط سازمان در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای (مسائل برون سازمانی و درون سازمانی)

– درک نیازها و انتظارات کارکنان و سایر ذینفعان

– استراتژی ها در حوزه ایمنی و بهداشت

– رهبری و تعهدات مدیریت

– مشارکت کارکنان

– فرآیندهای ایمنی و بهداشت حرفه ای

– ریسک ها و فرصت ها

– مدیریت تغییرات

– چگونگی مدیریت بحران کرونا و … مورد بررسي و ارزيابي گرفت.

🖌 در گزاش پایانی ممیزی، سرممیز شرکت DQS آلمان بیان نمودند كه طرح ريزي و استقرار  استاندارد بين المللی ISO45001 با اثربخشی مناسب صورت گرفته است و شركت حفاری استوان کیش از آمادگي لازم براي انجام مميزي مرحله نهایی جهت اخذ گواهینامه برخوردار است.

🖌 اين مرحله از مميزي با مشاركت واحدهاي QA, HSE و DPA انجام گرفت و مرحله بعدي طي يك ماه تا ٤٠ روز آينده از كليه واحدها انجام خواهد گرفت.