تقدیر نامه مدیرعامل محترم در خصوص رکورد کاری بدون حادثه و فراخوان مشارکت فعال همگانی در ثبت رکورد یکسال بدون حادثه ناتوان کننده

Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp