سخنرانی جناب آقای دکتر عمادی در همایش ملی سالانه نفت ایران