پیام تصویری مدیرعامل محترم به مناسبت عید باستانی و نوروز ۱۳۹۹