کلیپ پروژه نصب تگزاس دک بر روی دستگاه حفاری پاسارگاد -۱۰۰ ، توسط حفار مردان حفاری استوان کیش