آکهی مناقصه عمومی شماره OKDC-NO/140007 تعمیرات شیرهای حفاری

شرکت حفاری استوان کیش در نظر دارد نسبت به تعمیرات اساسی 30 عدد شیرهای دروازه ای و 4 عدد شیر ایمنی رشته حفاری مورد نیاز سکوی حفاری دریایی پاسارگاد- 100 و تحویل آن در جزیره کیش اقدام نماید. بر این اساس از کلیه تعمیر کنندگان معتبر اعم از حقیقی و حقوقی که از توانمندی و امکانات لازم از حیث تدارکاتی، لجستیکی و مالی در خصوص ارائه خدمات مورد نظر برخوردار بوده و مایل به همکاری میباشند، دعوت میشود ظرف مدت 30 روز از چاپ این آگهی مستندات لازم را در مهلت پیش گفته به آدرس خيابان ظفر، بین خیابان شمس تبریزی و نفت، جنب بانک شهر، پـلاك 148، طبقه پنجم دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت حفاری استوان کیش ارسال  و رسید اخذ نمایید.

مناقصه
1400/11/11
1400/12/11