بررسی تاثیر بین راهحلهای مدیریت دانش با نوآوری شرکت با توجه به نقش میانجی کاربرد دانش مورد مطالعه: شرکت حفاری استوان کیش

سازمانهاي امروزي با چالشي جدي در خصوص از دست دادن دانش و مهارت كاركنان مواجه هستند. اين دانش در اغلب اوقات مستند نشده و نياز به زمان زيادي دارد تا از طريق آموزش و تجربه دوباره احيا شود. از طرفي ديگر بسياري از سازمانها در محيط خود با مشكلات زيادي از نظر رقابتي مواجه هستند كه اين مشكلات به علت سرعت بالاي تغييرات تكنولوژيكي ميباشد. در همين راستا مديران و كاركنان بايد از قدرت خلاقيت و نوآوري در جهت تطبيق و هماهنگ شدن با تغييرات سريع، خطوط توليد، شيوههاي مديريتي و فرآيندهاي توليد استفاده كنند.

امروزه سازمان هايي موفق هستند و مي توانند در دنياي پر رقابت ادامه حيات بدهند كه دائما افكار و انديشه هاي جديد را در سازمان كاربردي سازند. كاربرد دانش دربرگيرنده شاخصهايي مانند ميزان كاربرد و پاسخگويي دانش و تجارب شركت در برابر نيازهاي مشتريان، ميزان كاربرد و پاسخگويي دانش و تجارب شركت در برابر تغييرات تكنولوژي، ميزان كاربرد و پاسخگويي دانش شركت در برابر تغييرات رقبا، ميزان استفاده از تجارب براي اهداف مشخص، ميزان استفاده از دانش و تجارب در تصميمگيريها، .ميزان موفقيت در اجرا و كاربرد دانش و تجارب، ميزان استفاده مجدد از دانش و تجارب موفق و غيره است

از آنجايي كه شركت حفاري استوان كيش در راستاي توسعه، راه اندازي و پشتيباني نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري سيستم هاي نگهداري دستگاه هاي حفاري مشغول به فعاليت ميباشد و به كارگيري نوآوريها در ارائه خدمات جديد ميتواند منجر به تغييرات و ارائه روشها و متدهاي جديد خدمات باشد، از اين رو سوال اصلي پژوهش حاضر اين است كه كاربرد دانش به عنوان ميانجي چه تاثيري بر رابطه بين راهحلهاي مديريت دانش و نوآوري شركت دارد؟

نوشته شده توسط

فرهاد تورانی
رئیس فنآوری اطلاعات و ارتباطات
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp