بررسی تاثیر بین راهحلهای مدیریت دانش با نوآوری شرکت با توجه به نقش میانجی کاربرد دانش مورد مطالعه: شرکت حفاری استوان کیش

سازمان های امروزی با چالشی جدی در خصوص از دست دادن دانش و مهارت كاركنان مواجه هستند؛ اين دانش در اغلب اوقات مستند نشده و نياز به زمان زيادی دارد تا از طريق آموزش و تجربه دوباره احيا شود. از طرفی ديگر بسياری از سازمانها در محيط خود با مشكلات زيادی از نظر رقابتی مواجه هستند كه اين مشكلات به علت سرعت بالای تغييرات تكنولوژيكی مي باشد. در همين راستا مديران و كاركنان بايد از قدرت خلاقيت و نوآوری در جهت تطبيق و هماهنگ شدن با تغييرات سريع، خطوط توليد، شيوه های مديريتی و فرآيندهای توليد استفاده كنند.

امروزه سازمان هايی موفق هستند و می توانند در دنيای پررقابت ادامه حيات بدهند كه دائما افكار و انديشه های جديد را در سازمان كاربری سازند. كاربرد دانش دربرگيرنده شاخص هايی مانند ميزان كاربرد و پاسخگويی دانش و تجارب شركت در برابر نيازهای مشتريان، ميزان كاربرد و پاسخگويی دانش و تجارب شركت در برابر تغييرات تكنولوژی، ميزان كاربرد و پاسخگويی دانش شركت در برابر تغييرات رقبا، ميزان استفاده از تجارب برای اهداف مشخص، ميزان استفاده از دانش و تجارب در تصميم گيری ها، ميزان موفقيت در اجرا و كاربرد دانش و تجارب، ميزان استفاده مجدد از دانش و تجارب موفق و غيره است.

از آنجايی كه شركت حفاری استوان كيش در راستای توسعه، راه اندازی و پشتيبانی نيازهای سخت افزاری و نرم افزاری سيستم های نگهداری دستگاه های حفاری مشغول به فعاليت مي باشد و به كارگيری نوآوری ها در ارائه خدمات جديد ميتواند منجر به تغييرات و ارائه روش ها و متدهای جديد خدمات باشد، از اين رو سوال اصلی پژوهش حاضر اين است كه كاربرد دانش به عنوان ميانجی چه تاثيری بر رابطه بين راه حل های مديريت دانش و نوآوری شركت دارد؟

نوشته شده توسط

فرهاد تورانی
رئیس فنآوری اطلاعات و ارتباطات