اسناد مناقصه مربوط به ترخیص کالا – 9923

OKDC-TENDER / دستورالعمل مناقصه شماره 9923

مربوط به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات در سرزمین اصلی و جزیره کیش

مناقصه
1399/08/19
1399/08/27